2/26/2007

اريش فريد

شك نكن
به آنكه به تو مي گويدمي ترسد
اما بترس
از آنكه به تو مي گويدشك نمي كند

اريش فريد/ برگردان از: خسرو ناق

0 comments:

« Older Post ¦ Home ¦ Newer Post »