3/02/2007

آدمى پرنده نيست

آدمى پرنده نيست ،
تا به هر كران كه پر كشد ، براى او وطن شود ...
سرنوشتِ برگ دارد آدمى .
برگ وقتى از بلندِ شاخه‏ اش جدا شود ،
پايمال عابران كوچه‏ها شود ...

0 comments: